Pacific Voyager Forum

American Samoa => Samoan Language => Topic started by: mrs.mauga on May 10, 2010, 04:15:54 PM

Title: samoan english translated bible
Post by: mrs.mauga on May 10, 2010, 04:15:54 PM
Hello,

  I am trying to find a bible that is translated from Samoan to English or English to Samoan. Does anyone know if there is such a bible? please let me know for me and my two daughters attend a samoan Bilingual Church and we would love to read and understand the language. any help i would gladly appreciate it....
 

   Fa'afetai Tele Lava
Title: The samoan bible O le Tusia Paia
Post by: ipacific on May 11, 2010, 12:00:45 PM
 O le Tusia Paia
The Samoan Bible is for sale here.

O Le Tusi Paia (http://www.amazon.com/gp/product/9822173261?ie=UTF8&tag=ipacific-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9822173261)  From Amazon affiliates  runs about $60.

Samoan Bible (http://www.amazon.com/gp/product/0001470523?ie=UTF8&tag=ipacific-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0001470523) from Bible Society sometimes.

Prices can range from $49 to $145!

Title: Re: The samoan bible O le Tusia Paia
Post by: mrs.mauga on May 13, 2010, 12:15:06 AM
O le Tusia Paia
The Samoan Bible is for sale here.

O Le Tusi Paia (http://www.amazon.com/gp/product/9822173261?ie=UTF8&tag=ipacific-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9822173261)  From Amazon affiliates  runs about $60.

Samoan Bible (http://www.amazon.com/gp/product/0001470523?ie=UTF8&tag=ipacific-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0001470523) from Bible Society sometimes.

Prices can range from $49 to $145!


Thank you very much


Title: Re: samoan english translated bible
Post by: louisliu on June 14, 2010, 03:56:40 PM
Hi, I want to know who holds the samoan bible's copyright, because I want to print one of the new testament and give to my friend. Thanks.
louiszebraaa@yahoo.com
Title: Samoan Bible publishing and copyrights O Le Tusi Paia / Holy Bible in Samoan
Post by: ipacific on June 14, 2010, 09:07:40 PM
If you can find an older published version from the 1800s it is probably in the public domain.

Some would argue that the Word of God belongs to everyone, but anything published with a copyright has protections. If you ahve a copy, read the first few pages to find the copyright notice.

According to the World Scripture Organization the first verses of the  the Bible were published for the first time in 1836.
The New Testament was first published in 1846.
The complete Bible was first published in 1855.

Samoan language is spoken by between 362,000 and 367,000 people:
153,000 in Western Samoa,
90,000 in USA,
50,000 in New Zealand,
39,000 in American Samoa,
between 30,000 and 35,000 in Hawaii.
World Scriptures (http://www.worldscriptures.org/pages/samoan.html)

This page is scanned from a Bible by The Bible Society in the South Pacific, published in 1979. So it would be under copyright protection.
Title: O LE TUSI PAIA selected verses
Post by: Samoa Tasi on June 14, 2010, 09:45:54 PM
O LE TUSI PAIA selected verses


Auâ ua agasala tagata uma lava, ma ua le oo i le mamalu o le Atua; Roma 3:23

Auâ o le oti, o le totogi lea o le agasala; a o le ola faavavau, o le mea foaifuaina mai lea e le Atua, i lo tatou Alii o Keriso Iesu. Roma 6:23

Auâ o le alofa tunoa ua faaolaina ai outou i le faatuatua; e le mai ia te outou foi lea, a o le mea ua foaiina mai e le Atua; e le ona o galuega, ina ne'i mitamita se tasi. Efeso 2:8-9

A o le tagata ao lafoga, ua tu mamao atu, e le mafaia ona tepa ae ona mata i le lagi, a ua pöpoö lona fatafata, ua faapea atu, Le Atua e, ia e alofa mai ia te au le tagata agasala. Luka 18:13

"Auâ ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, ua ia au mai ai lona Atalii e toatasi, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola faavavau. Auâ e lei auina mai e le Atua lona Atalii i le lalolagi ina ia faamasino i le lalolagi, a ia faaolaina le lalolagi ia te ia. Ioane 3:16-17

Ua le maua outou e se faaosoosoga e ese i lo tagata; a ua faamaoni le Atua, o le na te le tuuina atu outou i le faaosoosoga e sili i se mea ua outou lavatia, a e sauni foi faatasi ma le faaosoosoga se mea e sao ai, ina ia outou lavâ oono. I. Korinito 10:13
Auâ ua ou mautinoa, e le mafaia e le oti, po o le ola, po o agelu, po o alii, po o e malolosi, po o mea i nei ona po, po o mea atali, po o le maualuga, po o le loloto, po o se tasi mea na faia, e le mafaia e ia mea ona faateaesina mai i tatou i le alofa o le Atua, o loo ia Keriso Iesu lo tatou Alii. Roma 8:38-39

Auâ o le iuga o le tulafono o Keriso lea, e oo mai ai le amiotonu i e faatuatua uma lava. Roma 10:4

Auâ ua faapea mai o ia, O le tausaga e talia ai na ou faalogo ai ia te oe, o le aso foi e faaolaina ai na ou fesoasoani ai ia te oe. Faauta, o lenei le tausaga e talileleia mai ai; faauta, o lenei le aso e faaolaina ai. II. Korinitio 6:2

Ua faalogo mai i latou, ona tuia lea o latou loto, ua latou fai mai ia Peteru ma le au aposetolo uma, "Sema e, le au uso e, se a se mea matou te faia?" Ona fai atu lea o Peteru ia te i latou, "Ina salamo ia, ma ia taitasi ma papatisoina outou uma i le suafa o Iesu Keriso, mo le faamagaloina o agasala; ona maua lea e outou o le mea foai fua mai, o le Agaga Paia lea. Galuega 2:37-38

ma ia oofu outou i le tagata fou ua faia e foliga i le Atua, i le amiotonu ma le amio lelei e faamaoni. Efeso 4:24

Roma

Auâ ua agasala tagata uma lava, ma ua le oo i le mamalu o le Atua; Roma 3:23

faapei ona tusia, E leai sç amiotonu, e leai lava se tasi, Roma 3:10

Auâ o le oti, o le totogi lea o le agasala; a o le ola faavavau, o le mea foaifuaina mai lea e le Atua, i lo tatou Alii o Keriso Iesu. Roma 6:23

O lenei, faapei ona oo mai o le agasala i le lalolagi i le tagata e toatasi, o le oti foi ona o le agasala, ona oo mai ai lea o le oti i tagata uma lava, auâ ua agasala uma lava; Roma 5:12

Auâ na maliu Keriso i ona po e tatau ai, ina o vaivai pea i tatou, o le sui o ia o e faalematau. Roma 5:6

a ua faaalitinoina mai e le Atua lona lava alofa ia te i tatou, ina ua maliu Keriso ma sui o i tatou, a o tatou agasala pea. Roma 5:8

o le na faasinotonuina mai o le Alo o le Atua o ia ma le mana, i la le agaga e paia lea, i le toe tu mai nai e ua oti; Roma 1:4

Ua tatou iloa ua toe tu mai Keriso nai e ua oti, e le toe maliu lava o ia, e le toe pule le oti ia te ia. Roma 6:9

afai e te ta'utino i lou gutu i le Alii o Iesu, ma faatuatua i lou loto ua toe faatuina mai o ia e le Atua nai e ua oti, e faaolaina ai oe; Roma 10:9

auâ e faaolaina i latou uma o e valaau i le suafa o le Alii. Roma 10:13

Ua le maua outou e se faaosoosoga e ese i lo tagata; a ua faamaoni le Atua, o le na te le tuuina atu outou i le faaosoosoga e sili i se mea ua outou lavatia, a e sauni foi faatasi ma le faaosoosoga se mea e sao ai, ina ia outou lavâ oono. I. Korinito 10:13

Auâ ua ou mautinoa, e le mafaia e le oti, po o le ola, po o agelu, po o alii, po o e malolosi, po o mea i nei ona po, po o mea atali, po o le maualuga, po o le loloto, po o se tasi mea na faia, e le mafaia e ia mea ona faateaesina mai i tatou i le alofa o le Atua, o loo ia Keriso Iesu lo tatou Alii. Roma 8:38-39

Lo matou Tamâ e, o i le lagi

Lo matou Tamâ e, o i le lagi, Ia paia lou suafa. Ia oo mai lou malo, Ia faia lou finagalo, I le lalolagi e pei ona faia i le lagi. Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e 'ai e tatau ma le aso. Ia e faamagalo ia te i matou i a matou agasala, E pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou; Aua foi e te ta'ita'iina i matou i le faaosoosoga, A ia e laveai ia i matou ai le leaga. Mataio 6:9-13

Salamo 23

O le ALII, O lo'u leoleo mamoe o ia; e leai se mea ou te mativa ai; na te ave a'u i le mea e i ai le vao mu'a ou te taoto ai. Na te ta'ita'i ia te au i tafatafa o vai e tafe lemu; na te faafoisia ma lo'u agaga; na te ta'ita'i ia te au i ala o le amiotonu ona o lona suafa. E ui lava ina ou savali i le vanu o le ata o le oti, ou te le fefe lava i se mea leaga; auâ o oe ta te faatasi ma a'u; o lau laau ma lou tootoo e faamafanafanaina ai a'u. E te laulau mai mea i le laoai ma a'u i luma o e ita mai ia te au; ua e faauuina lo'u ulu i le suâuu; ua taumasuasua la'u ipu. E moni e mulimuli mai ia te au le agalelei ma le alofa i aso uma o lo'u ola; ou te nofo foi i le fale o le ALII i aso e tele lava.


O aso lava ia na oo mai ai le poloaiga a Kaisara Aokuso ia tusia uma ai le lalolagi. Na faia lenei uluai tusiga ina o pule Kurenio i Suria. Ua o uma atu foi i latou ia tusia, e taitasi i lana lava aai. Ua alu ae foi Iosefa mai Kalilaia, mai le aai o Nasareta, i Iutaia i le aai a Tavita, ua igoa ia Peteleema, auâ o le aiga ia ma le gafa o Tavita, ia tusia faatasi ma Maria o lç sa fâufautane ia te ia, ua to o ia. Sa i ai i laua, ona oo lea i ona po e fanau ai o ia. Ua fanau e ia lana tama ulumatua, ua ia aui ia te ia i le ie, ma faataoto ia te ia i le fale manu, auâ latou te le ofi i le fale e tali ai malo. Sa i le vao o lea nuu leoleo mamoe, sa nonofo ai ma leoleo po i lo latou lafu mamoe. Faauta foi, ua tu mai ia i latou le agelu a le Alii, ua pupula faataaliolio mai foi ia te i latou le pupula o le Alii, ua matuâ fefefe ai lava i latou. Oha fai mai lea o le agelu ia te i latou, "Aua tou te matatau; auâ faauta, o te au mai ia te outou le tala lelei o le olioli tele e oo mai i le nuu uma; auä o le aso nei ua fanau ai ia te outou i le aai a Tavita le Faaola, o ia o Keriso le Alii. O le faailoga lenei ia te outou, e iloa e outou le tama meamea ua aui i le ie, o loo taoto i le fale manu." Ona faafuasei lea ona faatasi mai ma le agelu o 'au mai le lagi e toatele, uaa vivii i le Atua, ua faapea ane, "O le viiga i le Atua i mea aupitoaluga; ma le manuia i le lalolagi i tagata ua alofagia e ia!" Ua o i le lagi agelu sa ia i latou, ona fetautalatala'i ai lea o leoleo mamoe, "Ina tatou o ia i Peteleema, tatou te vaavaai i lenei mea ua faia, ua faailoa mai ia te i tatou e le Alii." Ua latou faataalise atu, ona maua lea o Maria, ma Iosefa, ma le tama meamea o taoto i le fale manu. Ua latou iloa, ona latou faailoa ai lea o le upu na ta'ua mai ia te i latou i lea tama. O i latou uma e na faalogo ai, ua ofo i latou i mea ua ta'ua mai ia te i latou e leoleo mamoe. A o Maria ua taofi ia upu uma, ua mafaufau ai i lona loto. Ona foi mai lea o leoleo mamoe, o vivii ma faafetai i le Atua, ona o mea uma ua latou faalogo ai ma vaai i ai, pei ona ta'ua mai ia te i latou. Luka 2:1-20
Title: Re: samoan english translated bible
Post by: murrayjoan on August 30, 2011, 10:23:37 AM
Very interesting. You learn something everyday. So from the 1800's is when it was introduced? wow!