Pacific Voyager Forum

American Samoa => Samoan Language => Topic started by: angela on October 23, 2011, 04:27:45 AM

Title: samoan dictionary
Post by: angela on October 23, 2011, 04:27:45 AM
can u plis tl me wat countris inda pacific av da samoan dic n da samoan bible.
do u thnk fiji is wun of dis countris?
Title: Re: samoan dictionary
Post by: ipacific on April 02, 2012, 09:04:15 PM
Not that I can quite understand your question, but Yes, there is a Samaon Dictionary, usually Samoan-English or Samoan-German in the old days. And the Samoan bibile, O le Tusi paia.

Many people in Fiji are from Samoa and use them, but there is also Fiji language dictionaries and Bible.
Title: Re: samoan dictionary
Post by: whared on October 19, 2012, 11:53:59 PM
Talofa lava. Po' o a mai oe. Very interesting to read from Samoan Dictionary that was posted. I would like to see some more if thats ok. Thanks alot.
Title: Re: samoan dictionary
Post by: vibratosurfeit on December 11, 2018, 05:57:31 AM
Lo matou tama e o i le lagi ia paia lou suafa.
 Ia oo mai lou malo, ia faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le lagi. 
Ia e foai mai ia te imatou i le aso nei a matou meaai e tatau ma le aso. 
Ia e faamagalo ia te imatou i a matou agasala e pei o imatou foi ona matou faamagalo atu i e ua agaleaga mai ia te i matou. 
Aua foi e te taitaiina imatou i le tofotofoga a ia e laveai ia imatou ai le leaga. 
Aua e ou le malo ma le mana atoa ma le viiga, e faavavau lava.